>
-Berry Declares Quarterly Dividend-Resumen: Precisely refuerza su oferta de Location Intelligence con la adquisición de Transerve-Curative Insurance Company’s Financial Strength Affirmed with A- (Excellent) Rating from AM Best and Infusion of $100 Million Demonstrates Curative’s Long-Term Commitment to Its Innovative Health Plan-Riveron Study Reveals Optimistic Outlook for Corporate Development in 2023-Stewart Information Services Corporation Announces Fourth Quarter 2022 Earnings Conference Call-Lake Shore Bancorp, Inc. Announces Full Year 2022 and Fourth Quarter Financial Results-Allied Announces Fourth-Quarter and Year-End Results-First Guaranty Reports Net Income of $28.9 Million for the Year 2022 and Fourth Quarter 2022 Net Income of $5.1 Million; Earnings Per Common Share Increased to $2.48 for the Year 2022 Compared to $2.42 for the Year 2021-QUAINT OAK BANCORP, INC. ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND YEAR-END EARNINGS-Fidus Investment Corporation Announces Deemed Distribution of $1.65 per Share and U.S. Federal Income Tax Treatment of 2022 Dividends-Global Insulated Gate Bipolar Transistor [IGBT] Market Size To Grow USD 10 Billion By 2030 | CAGR 9%-U.S. Physical Therapy, Inc. Schedules Fourth Quarter and Year Ended 2022 Earnings Release and Conference Call-CRCAM Alpes Provence : mise à disposition de l’Avis financier au 31 décembre 2022-CRCAM Alpes Provence : Avis financier au 31 décembre 2022-Global Silicone Polymer Market Size To Surpass $35.90 Billion By 2030 | CAGR 6.4%-Crédit Agricole Brie Picardie : Résultats financiers au 31 décembre 2022-Alchimie Has Successfully Completed the First Phase of Its Transition and Announces 2022 Sales of €22 Million and the Achievement of Operational Profitability-Global Wireless Sensors Market Size To Grow USD 149 Billion By 2030 | CAGR of 19%-Global Radar Sensor Market Size To Grow USD 43.5 Billion By 2030 | CAGR 18.6%-Global Digital TV SoC Market Is Expected to Reach $28.2 Billion by 2031: Says AMR

Silvano Fashion Group 2022.aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

Põhilised finantsnäitajad

Kontserni 2022. aasta 9 kuu (võrrelduna 2021. aasta 9 kuuga) ja 30.09.2022 (võrrelduna 31.12.2021) põhilised finantsnäitajad on järgmised:

tuhandetes eurodes 9 kuud 2022 9 kuud 2021 Muutus
Müügitulu 43 974 36 891 19,2%
Brutokasum 22 066 21 095                        4,6%
Ärikasum 10 611 12 325 -13,9%
EBITDA 13 180 14 744 -10,6%
Aruandeperioodi puhaskasum 12 516 10 518 19,0%
Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa 11 835 9 562 23,8%
Kasum aktsia kohta (eurodes) 0,33 0,27 22,2%
Äritegevuse rahavoog perioodil 12 493                 12 910 -3,2%
tuhandetes eurodes 30.09.2022 31.12.2021 Muutus
Varad kokku 69 731 53 753 29,7%
Käibevarad kokku 52 795 40 331 30,9%
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa 48 093 34 148 40,8%
Raha ja raha ekvivalendid 26 263 17 098 53,6%
Rentaablusanalüüs, % 9 kuud 2022 9 kuud 2021 Muutus
Brutokasum 50,2 57,2 -12,2%
Ärikasum 24,1 33,4 -27,8%
EBITDA 30,0 40,0 -25,0%
Puhaskasum 28,5 28,5 0,0%
Puhaskasum , emaettevõtte omanike osa 26,9 25,9 3,9%
Finantssuhtarvud, % 30.09.2022 31.12.2021 Muutus
ROA 19,0 17,9 6,1%
ROE 28,8 28,7 0,3%
Hinna/ kasumi suhe 2,9 7,8 -62,8%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 6,4 4,3 48,8%
Likviidsuskordaja 3,5 2,1 66,7%

Majandustulemused

Kontserni 2022. aasta 9 kuu käive moodustas 43 974 tuhat eurot, suurenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes  19,2% võrra. Jaemüügi käive suurenes 32,3% võrra, mõõdetuna eurodes.

Kontserni 2022. aasta 9 kuu brutokasum oli 22 066 tuhat eurot, suurenedes eelmise aastaga võrreldes 4,6%. Perioodi brutokasumi marginaal vähenes 2022. aasta 9 kuu jooksul 57,2%-lt 50,2%-le. Müüdud toodangu kulu suurenes 38,7% võrra.

2022. aasta 9 kuu konsolideeritud ärikasum vähenes 13,9% ja ulatus 10 611 tuhande euroni võrreldes 2021. aasta 9 kuu konsolideeritud ärikasumiga summas 12 325 tuhat eurot. 2022. aasta 9 kuu ärikasumi rentaablus oli 24,1% võrreldes 33,4%-ga eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA vähenes 10,6% ja moodustas 2022. aasta 9 kuuga 13 180 tuhat eurot, mis tähendab 30,0% rentaablust (14 744 tuhat eurot ja 40,0% eelmise aasta samal perioodil).

Ettevõtte puhaskasum emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2022. aasta 9 kuuga 11 835 tuhat eurot võrreldes puhaskasumiga 9 562 tuhat eurot 2021. aasta 9 kuuga, puhaskasumi  marginaal emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2022. aasta 9 kuuga 26,9% võrreldes puhaskasumiga 25,9%-ga eelmise aasta samal perioodil.

Finantsseisund

Seisuga 30. september 2022 ulatus kontserni konsolideeritud varade maht 69 731 tuhande euroni, suurenedes 29,7% võrreldes 31. detsembriga 2021.

Võrreldes 31. detsembriga 2021 suurenesid nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 266 tuhande euro võrra ja moodustasid  2022. aasta 30. septembri seisuga 2 591  tuhat eurot. Varude saldo suurenes 3 022 tuhande euro võrra ning 2022. aasta 30. septembri seisuga moodustas 23 928 tuhat eurot.

Emaettevõtte aktsionäride osa omakapitalis suurenes 13 945 tuhande euro võrra, ulatudes 2022. aasta 30. septembri seisuga 48 093 tuhande euroni. Lühiajalised kohustused vähenesid 2022.aasta 9 kuuga 1 148 tuhande euro võrra.

Investeeringud

Kontserni 2022. aasta 9 kuu investeeringute kogumaht materiaalsesse põhivarasse, tehasesse ja seadmetesse moodustas 228 tuhat eurot, 177 tuhat eurot eelmise aasta samal perioodil. Investeeringud teostati peamiselt oma poodide avamisse ja renoveerimisse, samuti seadmetesse ja hoonetesse tootmise efektiivsuse säilitamiseks tulevastes perioodides.

Personal

2022. aasta 30.septembri seisuga oli kontsernil 1 601 töötajat, neist 501 töötas jaemüügi segmendis. Ülejäänud töötajad tegutsesid tootmise, hulgimüügi-, haldus- ja tugiteenuste valdkondades. 31.12.2021 seisuga oli 1 602 töötajat, neist 485 töötas jaemüügi segmendis.

Kontserni 2022. aasta 9 kuu palgakulu koos maksudega oli 8 938 tuhat eurot (7 158 tuhat eurot 2021.aasta 9 kuud). Kontserni juhtkonna võtmeisikute töötasud, sealhulgas tütarettevõtete võtmeisikute tasud, moodustasid kokku 497 tuhat eurot.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

tuhandetes eurodes Lisad 30.09.2022 31.12.2021
    Auditeerimata Auditeeritud
VARAD      
Käibevara      
Raha ja rahalähendid 2 26 263 17 098
Väljaantud laenud   13 2
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 3                 2 591                 2 325
Varud 4 23 928 20 906
Käibevara kokku   52 795 40 331
       
Põhivara      
Pikaajalised nõuded   406 262
Investeeringud sidusettevõtetesse   111 80
Investeeringud muudesse osadesse ja aktsiatesse   315 262
Edasilükkunud tulumaksuvara   1 575 1 226
Immateriaalne põhivara   683 535
Kinnisvarainvesteeringud   1 276 1 086
Materiaalne põhivara 5 12 570 9 971
Põhivara kokku   16 936 13 422
VARAD KOKKU   69 731 53 753
       
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL      
Lühiajalised kohustused      
Lühiajalised rendikohustused   1 136 2 193
Võlad tarnijatele ja muud võlad 6 4 343 6 504
Maksukohustised   2 741 671
Lühiajalised kohustused kokku   8 220 9 368
       
Pikaajalised kohustused      
Edasilükkunud tulumaksukohustis   2 259 1 746
Pikaajalised rendikohustused   7 309 4 727
Pikaajalised eraldised   61 51
Pikaajalised kohustused kokku   9 629 6 524
Kohustused kokku   17 849 15 892
       
Omakapital      
Aktsiakapital 7 3 600 3 600
Ülekurss   4 967 4 967
Kohustuslik reservkapital   1 306 1 306
Realiseerimata kursivahed   -16 141 -18 251
Jaotamata kasum   54 361 42 526
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa   48 093 34 148
Vähemusosalus   3 789 3 713
Omakapital kokku   51 882 37 861
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU   69 731 53 753

Konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodes Lisad III kvartal           2022 III kvartal 2021 9 kuud 2022 9 kuud

2021
    Auditeerimata Auditeerimata Auditeerimata Auditeerimata
Kliendilepingutest saadav tulu 9 17 604 13 666 43 974 36 891
Müüdud toodangu kulu   -8 423 -6 232 -21 908 -15 796
Brutokasum   9 181 7 434 22 066 21 095
           
Turustuskulud   -3 093 -2 249 -8 120 -6 453
Üldhalduskulud   -1 094 -875 -3 136 -2 663
Muud äritulud   130 247 349 813
Muud ärikulud   -198 -173 -548 -467
Ärikasum   4 926 4 384 10 611 12 325
           
Tulu/(kulu) valuutakursi muutustest   -949 347 5 036 1 407
Muud finantstu/(kulu)   127 -100 -103 -316
Finantstulud /(-kulud) kokku   -822 247 4 933 1 091
           
Kasum (kahjum) sidusettevõtetest kapitaliosaluse meetodil   10
7

-1

6
Kasum enne tulumaksu 4 114 4 638 15 543 13 422
Tulumaksukulu   -1 425
-816

-3 027

-2 904
           
Aruandeperioodi kasum   2 689 3 822 12 516 10 518
Sealhulgas:          
   Emaettevõte omanike osa   2 489 3 531 11 835 9 562
   Vähemusosaluse osa   200 291 681 956
Tava- ja lahustatud kasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (eurodes) 8 0,07

0,10

0,33

0,27

    Konsolideeritud koondkasumiaruanne          
           
tuhandetes eurodes Lisad III kvartal  2022 III kvartal 2021 9 kuud 2022 9 kuud

2021
    Auditeerimata Auditeerimata Auditeerimata Auditeerimata
           
Aruandeperioodi kasum   2 689 3 822 12 516 10 518
Muu koondkasum (kahjum), mida võib hiljem kasumiaruandesse ümber klassifitseerida:
Kursivahede mõju välismaiste äriüksuste tulemuste ümberarvestamisele   2 894
439
2 175
708
Aruandeperioodi muu koondkasum 2 894

439
2 175

708
Perioodi koondkasum (kahjum) kokku   5 583

4 261
14 691

11 226
Sealhulgas:          
   Emaettevõtte omanike osa   5 489 4 004 13 945 9 997
   Vähemusosaluse osa   94 257 746 1 229

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

tuhandetes eurodes Lisad 9 kuud

 2022
9 kuud

2021
    Auditeerimata Auditeerimata
Rahavood äritegevusest      
Perioodi kasum   12 516 10 518
Korrigeerimised:      
  Põhivara kulum   2 569 2 419
  Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatud    investeeringutest   1 -6
  (Kasum)/kahjum materiaalse põhivara müügist   9 11
  Finantstulud ja -kulud kokku   – 522 -395
  Ebatõenäoliselt laekuvate arvete eraldis   0 1
  Varude eraldis   5 5
  Laekumised sihtfinantseerimisest   0 550
  Eraldiste ja sihtfinantseerimise muutus   0 -550
  Tulumaksukulu   3 027 2 904
Varude muutus   -3 022 -1 231
Muutused nõuetes ostjate vastu ja muudes nõuetes   -266 32
Muutused võlgades tarnijatele ja muudes võlgades   -91 330
Tasutud intressid   0 -2
Makstud tulumaks   -1 733 -1 676
Rahavood äritegevusest kokku   12 493 12 910
       
Rahavood investeerimistegevusest      
Saadud intressid   29 14
Saadud dividendid   3 0
Materiaalse põhivara müük   31 60
Väljaantud laenud   -11 0
Materiaalse põhivara soetamine   -228 -177
Immateriaalse põhivara soetamine   -74 -121
Rahavood investeerimistegevusest kokku   -250 -224
       
Rahavood finantseerimistegevusest      
Saadud laenude tagasimaksed   0 -800
Rendikohustiste põhiosamaksed   -1 879 -1 761
Rendikohustistelt tasutud intress   -356 -326
Makstud dividendid   -670 -739
Rahavood finantseerimistegevusest kokku   -2 905 3 626
       
Raha ja rahalähendite muutus   9 338 9 060
Raha ja rahalähendid perioodi alguses   17 098 8 980
Valuutakursside muutuste mõju rahavoogudele   -173  57
Raha ja rahalähendid perioodi lõpus   26 263 18 097

AS Silvano Fashion Group

Tel: +372 6845 000

Email: info@silvanofashion.com

Leave a Comment