>
-Curative Insurance Company’s Financial Strength Affirmed with A- (Excellent) Rating from AM Best and Infusion of $100 Million Demonstrates Curative’s Long-Term Commitment to Its Innovative Health Plan-Stewart Information Services Corporation Announces Fourth Quarter 2022 Earnings Conference Call-Lake Shore Bancorp, Inc. Announces Full Year 2022 and Fourth Quarter Financial Results-Allied Announces Fourth-Quarter and Year-End Results-QUAINT OAK BANCORP, INC. ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND YEAR-END EARNINGS-Fidus Investment Corporation Announces Deemed Distribution of $1.65 per Share and U.S. Federal Income Tax Treatment of 2022 Dividends-Global Insulated Gate Bipolar Transistor [IGBT] Market Size To Grow USD 10 Billion By 2030 | CAGR 9%-U.S. Physical Therapy, Inc. Schedules Fourth Quarter and Year Ended 2022 Earnings Release and Conference Call-CRCAM Alpes Provence : mise à disposition de l’Avis financier au 31 décembre 2022-CRCAM Alpes Provence : Avis financier au 31 décembre 2022-Global Silicone Polymer Market Size To Surpass $35.90 Billion By 2030 | CAGR 6.4%-Crédit Agricole Brie Picardie : Résultats financiers au 31 décembre 2022-Alchimie Has Successfully Completed the First Phase of Its Transition and Announces 2022 Sales of €22 Million and the Achievement of Operational Profitability-Global Wireless Sensors Market Size To Grow USD 149 Billion By 2030 | CAGR of 19%-Global Radar Sensor Market Size To Grow USD 43.5 Billion By 2030 | CAGR 18.6%-Global Digital TV SoC Market Is Expected to Reach $28.2 Billion by 2031: Says AMR-Global Top 6 Agriculture Equipment Manufacturers Strategic Analysis Report 2022-2023: OEM's Strategic Positioning and its Degree of Responsiveness to Internal & External Factors – ResearchAndMarkets.com-Global SiC Based Power Electronics and Inverter Market Size To Grow USD 5800 Million By 2030 | CAGR 35%-Crédit Agricole Normandie Seine : Communiqué financier annuel-Industrial Fans Market Size to Hit $12.64 Billion by 2028, Globally, Driven by Major Technological Advancements – Growth Report by The Insight Partners

Bergman & Bevings delårsrapport 1 april-30 September 2022

Pressmeddelande

Bergman & Bevings delårsrapport 1 april–30 september 2022

Andra kvartalet (1 april–30 september 2022)

  • Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 1 073 MSEK (1 014) där leveransproblem till följd av IT-angrepp hos Lunas logistikleverantör påverkade negativt med cirka 30 MSEK.
  • Resultatet (EBITA) ökade med 4 procent till 84 MSEK (81) och EBITA-marginalen uppgick till 7,8 procent (8,0). Leveransproblemen till följd av IT-angrepp hos Lunas logistikleverantör påverkade EBITA negativt med cirka 10 MSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 49 MSEK (50).
  • Under kvartalet förvärvades Polartherm Group med en årsomsättning på cirka 12 MEUR.

Sex månader (1 april–30 september 2022)

  • Nettoomsättningen ökade med 3 procent till 2 273 MSEK (2 207).
  • Resultatet (EBITA) ökade med 10 procent till 175 MSEK (159) och EBITA-marginalen stärktes till 7,7 procent (7,2).
  • Resultatet efter skatt ökade med 6 procent till 104 MSEK (98).
  • För den senaste tolvmånadersperioden ökade resultatet per aktie till 7,75 (6,85) före utspädning och 7,70 (6,85) efter utspädning.
  • Tre förvärv har genomförts med en total årsomsättning om cirka 200 MSEK.

VD:s kommentar

Två av koncernens divisioner, Building Materials och Workplace Safety, ökade båda resultatet med drygt 20 procent i kvartalet och fortsätter därmed att utvecklas enligt plan. Kvartalet har dock inte varit utan utmaningar. Divisionen Tools & Consumables största bolag – Luna Group – fakturerade inte i slutet av kvartalet då deras logistikleverantör blev utsatt för en IT-attack. Effekten uppskattas till ett resultattapp på 10 MSEK EBITA i september och trots att övriga bolag i divisionen ökade resultatet med 30 procent i kvartalet minskade divisionens resultat. Genom Lunas starka kundrelationer, och vår decentraliserade styrmodell som möjliggjort ett snabbt och kundnära agerande, kunde Luna minimera den negativa påverkan på kunderna under leveransstoppet. Tack vare medarbetarnas fina insats förväntas drygt hälften av den förlorade faktureringen i september återhämtas under oktober. Totalt hade koncernen en vinstökning på 4 procent i kvartalet och en rörelsemarginal på 7,8 procent. Detta är vi inte är nöjda med, men utan Lunas leveransstopp hade vinstökningen och marginalen varit i linje med vår plan.

Efterfrågan från industrikunder var fortsatt god i kvartalet. Även om byggmarknaden visade tecken på inbromsning, främst relaterat till minskad nybyggnation av bostäder och avmattning i konsumentledet, hade våra verksamheter med kunder i byggsektorn fortsatt god tillväxt. Flera av våra bolag har under kvartalet dessutom vunnit nya kundkontrakt som över tid kommer stärka våra positioner i marknaderna de är verksamma. Störningar i varuflödena har minskat under kvartalet men vi behövde fortsatt parera för frakt-, material- och produktionskostnader som fortfarande är på höga nivåer samt en svagare svensk krona. Effekten av stigande inflation och konjunkturosäkerhet har inte påverkat efterfrågan av våra produkter i någon större omfattning.

Vi har under kvartalet förvärvat finska Polartherm. Bolaget bedöms ha fina tillväxtförutsättningar, är höglönsamt och ger oss en marknadsledande position inom kraftfulla värmeaggregat för nischade användningsområden inom industri-, bygg-, försvars- och flygbranschen. Produkterna säljs till 70 procent på export främst i Europa och Nordamerika. Förvärvet är i linje med vår strategi att etablera oss i nya, attraktiva nischområden genom förvärv av ledande, nischade produktbolag.

Vi kommer att prioritera vinsttillväxt framför omsättningstillväxt vilket innebär ökat fokus på affärer där vi erbjuder högre mervärden och nedprioritering av affärer med lägre marginaler. Vi har påbörjat kostnadsbesparingar för att öka effektiviteten och lönsamheten i våra bolag. Dessutom intensifieras åtgärderna för att minska och optimera lagernivåerna. Vi fortsätter att stärka vår decentralisering, en styrmodell som har visat sig framgångsrik under Lunas leveransstopp. Ambitionen är att ytterligare förbättra lönsamheten i alla divisioner samt att över tid öka förvärvstakten.

Vi har konkreta mål och aktiviteter per bolag som vi arbetar med och jag ser att vi kan förbättra lönsamhet, resultat och kassaflöden i alla divisioner. Jag känner mig också trygg med att vår decentraliserade modell ger oss möjlighet att, bolag för bolag, snabbt kunna anpassa oss om förutsättningarna förändras. De flesta av våra bolag har fortsatt möjlighet att utvecklas positivt och Lunas leveransstopp är nu avhjälpt. Jag förväntar mig därför att vi återupptar vår fina resultatutvecklingstrend i linje med vår plan att dubbla koncernens rörelseresultat inom 4–5 år. Sammantaget ser jag därför fortsatt goda utsikter för koncernen.

Stockholm i oktober 2022

Magnus Söderlind

VD och koncernchef

För ytterligare information kontakta:

Magnus Söderlind, VD och koncernchef, telefon 010–454 77 00

Peter Schön, CFO, telefon 070–339 89 99

Denna information är sådan information som Bergman & Beving AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2022 kl. 07:45 CET.

Bergman & Beving attraherar, förvärvar och långsiktigt utvecklar ledande företag inom expansiva nischer som tillhandahåller produktiva, säkra och hållbara lösningar till industri- och byggsektorerna. Genom våra bolag finns vi representerade på över 4 000 försäljningsställen i över 25 länder. Bergman & Beving är noterat på Nasdaq Stockholm, har cirka 1 200 anställda och omsätter cirka 4,5 miljarder kronor. Läs mer på hemsidan: www.bergmanbeving.com.

Leave a Comment